سیستم یکپارچه مدیریت و فناوری اطلاعات بیمارستانی

اهداف پیش بینی شده

گزارش‌دهی نتايج آزمايشات

تجويز دارو

کنترل موجودی داروخانه

انبار مرکزی

وارد نمودن دستورات پزشک

نرم‌افزار جامع برای يکپارچه‌سازی اطلاعات

تعريف و مفهوم سيستم اطلاعات بيمارستانی

آمایش افراد

آمایش کارکنان

سیستم اطلاعات یکپارچه اطلاعات بیمارستانی (HIS) با هدف افزایش میزان امکان سلامت محوری در مباحث درمانی ، اجرا و برنامه ریزی دقیق تر در تصمیم سازی ها و همچنین حفاظت از سرمایه های سازمانی بر اساس شفاف سازی اطلاعات ثبت شده در سیستم ها قرار گرفته است

بیمارستان های تحت پوشش